HYBRID

9lb Hammer PAX Pod

Heylo

THC 57-61%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Blackberry Cartridge

Heylo

THC 58%
CBD 5%

Added to Bag
HYBRID

Blackberry PAX Pod

Heylo

THC 58%
CBD 5%

Added to Bag
HYBRID

CBG Blend PAX Pod

Heylo

THC 42%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Ewok Cartridge

Heylo

THC 67%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Ewok PAX Pod

Heylo

THC 67%
CBD 0%

Added to Bag
CBD

Herlequin PAX Pod

Heylo

THC 26-29%
CBD 42%

Added to Bag
HYBRID

Juicy Fruit PAX Pod

Heylo

THC 61%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Sasquatch Cartridge

Heylo

THC 62%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

SPK Cartridge

Heylo

THC 63%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

SPK PAX Pod

Heylo

THC 63%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Volume 3 PAX Pod

Heylo

THC 66%
CBD 0%

Added to Bag

Where's My Bike?

Heylo

THC 0%
CBD 0%

Added to Bag