HYBRID

Dark Chocolates

Kallisto

THC 10mg/SERV
CBD 0mg/SERV

Added to Bag
HYBRID

Milk Chocolates

Kallisto

THC 10mg/SERV
CBD 0mg/SERV

Added to Bag
HYBRID

Sea Salted Caramels

Kallisto

THC 10mg/SERV
CBD 0mg/SERV

Added to Bag